9. Sınıf Edebiyat Konuları

Bu yazımızda sizler için Talim ve Terbiye Kurulu’nun en son yayımladığı 9. sınıf edebiyat konuları derlenmiştir.

9. Sınıf Edebiyat Konuları 1. Dönem

1. Ünite: Giriş

 • Edebiyat Nedir?: Edebiyatın tanımı yapılır, amacı işlenir.
 • Edebiyat ve Bilim: Edebiyat ve bilimin karşılıklı ilişkisi açıklanır, örneklendirilir.
 • Edebiyatın Güzel Sanatlarla İlişkisi: Güzel sanatlar işitsel (Fonetik), dramatik (Ritmik), görsel (Plastik) olarak 3′ ayrılıp incelenir. Edebiyat ile ilişkisi ve edebiyatın güzel sanatlardaki yeri açıklanır.
 • Metinlerin Sınıflandırılması: Metinler sanat metinleri (edebi metinler) ve öğretici metinler (bilgilendirici) olmak üzere 2’ye ayrılır ve bunlar da kendi içinde sınıflandırılarak incelenir.
 • Dil Bilgisi: Dilin kullanımından doğan türler (ağız, şive, lehçe, argo, jargon, standart dil) işlenir.
 • İletişim ve İletişim Ögeleri: İletişimin tanımı yapılır. İletişim ögeleri (gönderici, alıcı, ileti, kanal, dönüt, kod, bağlam) işlenir.

2. Ünite: Hikaye

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM

 • Hikaye: Hikayenin tanımı yapılır, hikaye türünün ilk örneği (Boccaccio – Decameron), Batılı anlamda hikayenin Türk edebiyatına girişi (Tanzimat), Türk edebiyatındaki ilk hikaye örneği (Ahmet Mithat Efendi – Letaif-i Rivayat) ve batılı örneklere benzeyen ilk hikaye (Samipaşazade Sezai – Küçük Şeyler) işlenir.
 • Hikayenin Bölümleri: Serim, düğüm, çözüm bölümleri tanımları yapılarak açıklanır.
 • Hikayenin Yapı Unsurları: Kişiler, olay örgüsü, mekan ve zaman kavramları tanımlanır.
 • Bakış Açısı: Tanımı yapılır. Tanrısal, kahraman, ve gözlemci olmak üzere 3 başlıkta incelenir.
 • Hikaye Türleri: Hikaye olay (Maupassant tarzı) ve durum (Çehov tarzı) olmak üzere 2’ye ayrılır. Önemli eserler ve temsilcileri işlenir.
 • Anlatım Biçimleri: Öyküleyici metinlerde yararlanılan öyküleme ve betimleme işlenir.
 • Anlatım Teknikleri: Öyküleyici metinlerde kullanılan anlatım teknikleri (parodi, ironi, pastiş vb.) açıklanır.
 • Dil Bilgisi: İsimler işlenir.
 9. sınıf edebiyat Konuları
9. sınıf edebiyat konuları

3. Ünite: Şiir

 • Şiir: Şiir ve nazım açıklanır.
 • Nazım Birimi: Nazım birimi tanımlanır ve sıralanır (dize, beyit, dörtlük, bent).
 • Nazım Biçimi: Nazım biçimi tanımlanır, Türk şiirinde kullanılan nazım biçimleri (1. Halk Şiiri – 2. Divan Şiiri – 3. Batı Etkisindeki Türk Şiiri) ve içerikleri işlenir.
 • Nazım Türü: Nazım türü açıklanır, Türk şiirinde kullanılan nazım türleri (İslamiyet Öncesi Türk Şiiri, Halk Şiiri, Divan Şiiri) içerikleriyle işlenir.
 • Ahenk Unsurları: Ölçü, redif, kafiye (uyak), asonans, nakarat, aliterasyon, kelime ve kelime gruplarının tekrarı gibi unsurlar ele alınır.
 • Manzume ve Şiir Arasındaki Farklar: Manzumenin tanımı yapılır ve şiir arasındaki farklar incelenir.
 • Konularına Göre Şiir: Lirik, epik, satirik, didaktik ve pastoral olarak şiir konularına göre ele alınır, açıklanır.
 • İmge
 • Edebi Sanatlar (Söz Sanatları): Teşbih, istiare, mecaz-ı mürsel, teşhis, intak, tenasüp, tezat, telmih, hüsnütalil, tecahülarif, kinaye, tevriye, tariz, irsalimesel ve mübalağa sanatları açıklanır.
 • Dil Bilgisi: Sıfatlar işlenir.

4. Ünite: Masal/Fabl

 • Masal: Masalın genel özellikleri açıklanır, en eski ve önemli eserler tanımlanır. Masal planı (döşeme, serim, düğüm, çözüm, dilek) işlenir.
 • Fabl: Fabl tanımı yapılır, içeriği işlenir ve örnekler verilir (Martı, Hayvan Çiftliği, Gülistan, Küçük Prens vs.). Fabl planı incelenir, açıklanır.
 • Dil Bilgisi: Edat, bağlaç, ünlem ve yazım kuralları işlenir.

5. Ünite: Roman

 • Roman: Romanın özellikleri açıklanır. İlk ve önemli eserlerin isimleri verilir ve Türk edebiyatına girişi (Tanzimat) açıklanır.
 • Roman Türleri: Romanlar konularına ve yansıttıklarına göre 2’ye ayrılır. Konularına göre romanlar (macera, psikolojik, tarihi vb.) ve yansıttıkları edebi akımlara göre romanlar (klasik, realist, egzistansiyalist vb.) tanımlanır ve örnekler verilir.
 • Romanın Yapı Unsurları: Olay örgüsü, kişiler, zaman, mekan, tema, anlatıcı ve bakış açısı açıklanır. Bakış açısı 3 şekilde incelenir (hakim, kahraman, gözlemci).
 • Anlatım Teknikleri: Tahkiye etme, pastiş, parodi ve ironi tanımlanır.
 • Dil Bilgisi: Zamirler ve noktalama işaretleri işlenir.
9. sınıf edebiyat konuları
9. Sınıf Edebiyat Konuları

9. Sınıf Edebiyat Konuları 2. Dönem

6. Ünite: Tiyatro

 • Tiyatro: Tiyatro ve trajedi açıklanır, önemli eser ve temsilcileri konu alınılır.
 • Tiyatronun Yapı Unsurları: Dramatik örgü, yer, zaman, çatışma ve kişi tanımlanır.
 • Temel Tiyatro Terimleri: Adaptasyon, piyes, suflör, pandomim, figüran gibi kavramları açıklanır.
 • Dil Bilgisi: Zarflar, noktalama işaretleri ve yazım kuralları işlenir.

7. Ünite: Biyografi/Otobiyografi

 • Biyografi: Biyografi açıklanır, önemli eserler örnek verilir.
 • Otobiyografi: Tanımlanır, Amerikan ve Türk edebiyatında tanınmış eserler açıklanır.
 • Dil Bilgisi: Fiiller, yazım kuralları ve noktalama işaretleri işlenir.

8. Ünite: Mektup/E-posta

 • Mektup: Mektubun özellikleri açıklanır, bilinen örneklerin yazarları işlenir. Yazılış amaçlarına göre sınıflandırılır.
 • E-posta: E-posta özellikleri açıklanır, örnek e-posta adresi verilir.
 • Dil Bilgisi: Fiiller, yazım kuralları ve noktalama işaretleri işlenir.

9. Ünite: Günlük/Blog

 • Günlük ve blog tanımı yapılır, günlük türünde eser veren yazarlar örnek verilir.
 • Dil Bilgisi: Çekimli fiiller, noktalama işaretleri ve yazım kuralları işlenir.

Talim ve Terbiye Kurulu’nun 2018 yılında yayınladığı 9. sınıf Edebiyat konuları hakkında bilgi sahibi olup müfredatına buradan ulaşabilirsiniz.

9. sınıf edebiyat konuları dışında diğer yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
REKLAM